Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվ հմ 23 հիմն, դպրոց ՊՈԱԿ-գործունեության ներքին գնահատման 2015-2016 ուստարվա հաշվետվության կառուցվածքը

 

                                                                                                                                                              Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվ հմ 23  հիմն, դպրոց ՊՈԱԿ-գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության  կառուցվածքը

 

Հաշվետվությունը  բաղկացած է 6 մասից:

 • Մաս 1-ը ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին: Այս մասում+ հիմնականում արձանագրվում են հաստատության գործունեությունը նկարագրող վիճակագրական տվյալներ, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին>> հաշվետվության մեջ ներառվող տեղեկատվությանը: Հաշվետվության մեջ տեղ գտած վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև հաստատության գործունեության վերաբերյալ այլ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է ներկայացնել ինչպես տվյալ ուսումնական տարվա համար, այնպես էլ նախորդ 3 տարիների հետ համեմատության մեջ` բացահայտելով այս կամ այն ոլորտը նկարագրող ցուցանիշների և չափանիշների դինամիկան:
 • Մաս 2-ում ներկայացվում են շենքային պայմանները, հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 3-ում ներկայացվում են հաստատության գործունեության արդյունավետությունը գնահատող ցուցանիշները ու չափանիշները:
 • Մաս 4-ում ներկայացվում են հաստատությունում ներառական կրթությունը և հավասարության ապահովումը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 5-ում ներկայացվում են համայնքային մասնակցությունը գնահատող ցուցանիշները և չափանիշները:
 • Մաս 6-ում ներկայացվում են հաստատության հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման ուղիները, որոնք հիմք կարող են հանդիսանալ հաստատության զարգացման ծրագրի մշակման համար:

Յուրաքանչյուր մասում առանձին տեղ է հատկացված եզրակացությունների և մեկնաբանությունների համար

 

                       Հաշվետվության ձև

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին[1]

Հաստատության անվանումը, համարը —  Երևանի Շ. Ռուսթավելու անվան հմ 23

Հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն —  Երևան, Ռուսթավելի 17

Հաստատության հեռախոսահամարը,  էլեկտրոնային հասցեն——  53  35  19

dproc 23@mail.ru

Հաստատության ինտերնետային կայքի հասցեն —http://yerevan23.schoolsite.am  _________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների[2] համար

Դասարանների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1 –ին դասարան 1 1 1
2-րդ դասարան 1 1 1
3-րդ դասարան 1 1 1
4-րդ դասարան 1 1 1
5-րդ դասարան 1 1 1
6-րդ դասարան 1 1 1
7-րդ դասարան 1 1 1
8-րդ դասարան 1 1 աճ
9-րդ դասարան 1 1 աճ
10-րդ դասարան
11-րդ դասարան
12-րդ դասարան
ընդամենը 8 8 9

 

Փոփոխությունները  կապված  են  2006թ-ին 6 տարեկան երեխաներ չենք ընդունել  սակայն հաջորդ տարիներին դասարանների թիվը համալրվեց:

Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Սովորողների թիվը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
1-ին դասարան 8 5 6 նվազում
2-րդ դասարան 4 8 6 նվազում
3-րդ դասարան 8 4 9 աճում
4-րդ դասարան 7 9 5 նվազում
5-րդ դասարան 9 8 10 աճում
6-րդ դասարան 9 10 9 նվազում
7-րդ դասարան 7 8 9 աճում
8-րդ դասարան 7 8 աճում
9-րդ դասարան 8 7 նվազում
9ընդամենը 60 59 69

 

Դասարանների թվի պակասելը կախված է Կոնդ  թաղամասի իրացման հետ կապված բնակավայրի տեղափոխություն կամ արտերկիր մեկնելու հետ:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ` ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 60 59 69 աճում
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ  

61

 

60

 

69

 

աճում

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 3 9 4 նվազում
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 2 8 4 նվազում

 

 

Սովորողների թվաքանակի պակասելը  կապված է  բնակավայրի   կամ արտերկիր    տեղափոխության  հետ

 

 

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Փոփոխություն ների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 17 17 18
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը

(մեկ ուսուցչի միջին ծանրաբեռնվածությունը` շաբաթական ժամաքանակը.

հաշվարկի ձևը՝ հաստատության տվյալ առարկայի շաբաթական ընդհանուր դասաժամերի և ուսուցիչների թվի                            հարաբերությունը)

13,47 13,35 14.5 աճ

 

Միջին ծանրաբեռնվածության փոփոխությունը  կապված  է  դասարանների  թվի  կրճատման  հետ:

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ուսուցիչների թիվը 2013-2014 ուստարի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Մինչև 30 տարեկան 3 2 1 նվազում
31-ից 40 տարեկան 4 3 4 աճում
41ից -50 տարեկան 4 3 5 աճում
51-ից -55 տարեկան 0 2 3 աճում
56 տարեկան և ավելի 6 7 5 նվազում

 

Կոլեկտիվի երիտասարդացում չի եղել Ժամերի կրճատման պատճառով,քիմիա և կենսաբանության առարկաների  ուսուցիչը  մեկն Է;

 

Աղյուսակ 6. Տվյալներ հաստատության ղեկավարի և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Արմինե  Սարգսյան Խաչիկի Տնօրենի 27.08.2015թ. 20.08.1998թ-ից առ այսօր Պատվոգիր մրցանակ լավագույն ուսուցիչ

1 աստիճանի ուսուցիչ

Արուսյակ  Ադյան  Գրիգորի  

ԴԱԿ

27.08.2015թ.  

20.08.1998թ.-առ  այսօր

 

պատվոգրեր

 Ավագյան  Սիրանուշ Աքելիսի  

Օպերատոր

 

01.09.2010թ

16.02.2015թ

 

01.09.2010թ առ այսօր

 

 

1 աստիճանի ուսուցիչ

Աստղիկ  Հակոբյան  Վարազդատի  

Հաշվապահ

 

01.01.1998թ.-առ այսօր

 

01.01.1998թ.-առ  այսօր

 

 

 

 Աղյուսակ 7. Տվյալներ հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Արուսյակ Ադյան Գրիգորի Երևանի Շ.Ռութավելու  անվան հմ.23 հիմնական  դպրոցում  ԴԱԿ,ֆիզիկայի ուսուցիչ բարձրագույն 16.12.2015թ-ից առ այսօր
Անահիտ  Կարապետյան Սարգսի Երևանի Շ.Ռութավելու  անվան հմ.23 հիմնական  դպրոցում  դասվար բարձրագույ 05.12.2010թ-առ այսօր
Ռուզաննա  Աբրահամյան  Գագիկի Կենտրոն վարչական  շրջանի  ղեկավարի  աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարանային շենքի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի գլխավոր  մասնագետ բարձրագույն 2010թ-առ այսօր
Արմինե  Մուրադյան  Ստեփանի Հմ.17  արվեստի  դպրոցի  տնօրեն բարձրագույն 2007թ.-առ այսօր
Արփինե  Հովհաննիսյան

Հրանտի

<<Արևներ>>մանկական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար բարձրագույն 25.02.2016-ից առ  այսօր
Գագիկ  Բաղդասարյան Էդուարդի Կենտրոն  վարչական  շրջանի  ղեկավարի  տեղակալ բարձրագույն 25.11.2013թ-առ  այսօր
Հասմիկ Սարգսյան Հայկի Երևանի Շ.Ռութավելու  անվան հմ.23 հիմնական  դպրոց, ծնող բարձրագույն 27.06.2016թ.-առ այսօր
Հեղինե Դավթյան Համլետի Երևանի Շ.Ռութավելու  անվան հմ.23 հիմնական  դպրոց, ծնող միջնակարգ 27.06.2016թ.-առ  այսօր

 

Խորհրդի աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար, սակայն նոր ուսումնական տարում ակտիվացնել խորհրդի գործունեությունը  արտաբյուջետային միջոցներ հայթայթելու ուղղությամբ:

 

Մաս 2. Հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

 

2.1. Հաստատությունը պահպանում է շենքի և տարածքի անվտանգ շահագործումը

 

2.2. Հաստատության շենքի և դրա շահագործման անվտանգությունը նկարագրող ցուցանիշները և չափանիշները

 

Հաստատությունում պահպանված են բոլոր սովորողների և աշխատակազմի համար ուսումնական գործընթացի և աշխատանքի կազմակերպման համար անհրաժեշտ անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերը, կազմակերպված են առողջության պահպանման համապատասխան ծառայությունները

 

 1. հաստատության շենքը վերանորոգված չէ.
 2. հաստատության շենքը կայուն է վտանգների ազդեցությանը՝ ուժեղ քամիներ, սողանքներ, երկրաշարժեր, հրդեհներ, խոնավություն և այլն.
 3. Հաստատության շենքի շահագործումը համապատասխանում է շահագործման անվտանգության նորմատիվներին:
 • շենքում առկա են դեպի դուրս բացվող պահուստային ելքեր.
 • հաստատությունն ապահոված է կապի և արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգով.
 • շենքի աստիճանների լայնությունը և դռների բացվածքը համապատասխանում է պահանջվող նորմատիվներին, դրանք հարմարեցված չեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) սովորողների պահանջներին.շենքը հարմարացված է ԿԱՊԿՈՒ սովորողների անվտանգ տեղաշարժ  և ուսուցում ապահովող պայմաններին՝ թեք հարթակներ, լայն դռներ և այլն.
 • հաստատությունն ապահովված է սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով.
 • հաստատության տանիքը պատված չէ հրակայուն նյութերով:
 • հաստատությունում ոչ կառուցվածքային վտանգներ չկան, մանսավորապես
 • համակարգչային սարքավորումները, հեռուստացույցները ամուր են տեղադրված են և ամրացված աշխատատեղերին,
 • բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները, դեկորատիվ իրերը.
 • հաստատության միջանցքների հատակները սայթաքուն չեն, իսկ եթե ծածկված են ուղղեգորգերով, ապա վերջիններս ամրացված են հատակին.
 • ստորին հարկերի պատուհաններն չունեն շարժական մետաղյա վանդակաճաղեր.
 • հաստատության կահույքը համապատասխանում է անվտանգ կենսագործունեության պահանջներին, ամուր և բարվոք վիճակում չէ:

 

 

 1. հաստատությունում մշակված և առկա է սովորողների ու անձնակազմի տարհանման պլան, որում հաշվի են առնված նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները.
 2. հաստատության նախասրահում, բոլոր հարկերում, դասասենյակներում փակցված չեն տարհանման պլան-սխեմաները` համապատասխան գունային ցուցասլաքներով.
 3. հաստատության տարհանման ուղիները ազատ են ավելորդ իրերից և արգելափակված չեն ծանր իրերով:

 

 

2.3. Հաստատության նախագծային հզորությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է իր նախագծային հզորությունը

 1. Հաստատությունում սովորողների թիվը պակաս է համապատասխան հաստատության նախագծային հզորությանից և հաստատության լիցենզիայով սահմանված սահմանային տեղերից
 2. Դասասենյակներում նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում է նախագծային և սահմանված նորմերին:
 3. Հաստատության մարզադահլիճում սովորողները պարապմունքները չեն անց կաց-վում :

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  2015-2016 ուստարի

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության ձևը (շարքերով, շրջանաձև, T-աձև,

П-աձև, խառը)

Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների  շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունն

ները

1 50 շրջանաձև 5 30-50սմ
2 51 շրջանաձև 6 20-30սմ
3 24 շարքերով 6 50սմ
4 33 շարքերով 6 50սմ
5 30 շարքերով 6 40սմ
6 36 շարքերով 7 40սմ
7 53 շարքերով 6 50սմ
8 25 շարքերով 6 30սմ
9 53 շարքերով 6 50սմ

 

 

Հաշվի է առնվել դասասենյակների լուսավորվածությունը և յուրաքանչյուր սովորողին

անհրժեշտ տարածքը, պահպանվել են սանհիգիենիկ  պայմանները:

 

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ  _____14.06.2016թ

Դասասենյակի համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը (քմ) Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը

(քմ)

1 50 8,3
2 51 5,1 Ավել
3 24 6 Ավել
4 33 3,3 Պակաս
5 30 4,2 Պակաս
6 36 4 Պակաս
7 53 6,6 Ավել
8 25 4,1 Պակաս
9 53

 

 Մեկ սովորողին բաժին ընկած մակերեսը կախված է  տվյալ դասասեյակի չափերից և աշակերտ թվից և համապատսխանում է ներկայացվող պահանջներին:

 

2.4 Հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ.

Հաստատությունն իրականացնում է նպատակային ուսուցողական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սովորողների մոտ ձևավորելու անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողություններ ու հմտություններ

 1. Հաստատության անձնակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին:
 2. Հաստատության անձնակազմը և սովորողները տեղեկացված են դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների /էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն/ տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին:
 3. Տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ հաստատությունում իրականացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ:
 4. Հաստատությունում առկա է աղետների պատրաստվածության, քաղաքացիական պաշտպանվածության պլան և ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվում են պլանի գործարկում և վարժանքներ, կատարվում են համապատասխան գրառումներ:
 5. Հաստատությունը ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով:
 6. Հաստատության բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ և ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
 7. Հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին:
 8. Հաստատությունն ապահովված է հոսող խմելու ջրով  շուրջօրյա,
 9. Հաստատության բոլոր հարկերում առկա չեն առանձնացված վերանորոգված սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար:
 10. Հաստատության բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են հոսող ջրով և ապահոված են հիգիենայի պարագաներով /օճառով, թղթով և այլն/:
 11. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների/անձանց համար չկա հարմարեցված սանգանգույց, որի մոտ առկա է հաշմանդամության տարբերանշանը:
 12. Հաստատությունում առկա չէ սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանտարահիգիենիկ պայմաններին:
 13. Հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնությունը:

 

 

Աղյուսակ 10 Ա. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարմկամ ամսաթիվ  2015-2016 ուստարի

N Չափաիշը Նշում  համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին,

/ գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը , թվարկել առկա գույքը/

1. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են աղետների ժամանակ և արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին Դասղեկական ժամեր

Զեկուցում,<< ՀՀ արտակարգ իրավիճակաների նախարարության գործունեությունը և խնդիրները>>

2. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների (էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն) տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Էլեկտրական վահանակ

Կրակմարիչ 2 հատ

 

    Սովորողները և ամբողջ անձնակազմը տեղեկացված է  եղել արտակարգ իրավիճակների մասին, իրականացված համապատասխան միջոցառումների շնորհիվ:

 

 

Աղյուսակ 10Բ. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների  թիվը
Տարին 2 անգամ 1-9-րդ Ինչպես պաշտպանվել բնական աղետներից:  Տարհանում 87

 

Անցկացված միջոցառումները արդյունավետ  ազդեցություն է  ունեցել տեղական վտանգների կանխարգելման գործում:

 

Աղյուսակ 10 Գ. Տվյալներ հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման/վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը

 

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
05.05.2016թ 5-8 Տակտիկական ուսումնավարժություն 54
15.05.2015թ 5-9 Օբեկտների վարժանք 61

 

Անցկացված միջոցառումները և վարժանքները արդյունավետ ազդեցություն են ունեցել և սովորողների և անձնակազմի շրջանում:

 

Աղյուսակ 11 . Տվյալներ հաստատության ջեռուցման առկայության և տեսակի վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասասենյակները /համարը/,դահլիճները, այլ սենյակները միջանցքները Ջեռուցման ձևը, /վառելիքի տեսակը/ Ջերմաստիճանը  այցի պահին Ջեռուցման ժամերը
15.11.2015-15.05.2016թ Բոլոր դասարանները լոկալ 16-180 C
Ինֆորմատիայի և ֆիզիկայի կաբինետ 16-180 C Շուրջօրյա
Սպորտդահլիճ 16-180 C Շուրջօրյա
Ուսուցչանոց 16-180 C Շուրջօրյա
2-րդ հարկի միջանցքներ. 14-150 C Շուրջօրյա
1-ին հարկի միջանցքներ 14-150 C Շուրջօրյա
սանհանգույցներ 14-160 C Շուրջօրյա
գրասենյակ 16-180 C Շուրջօրյա

 

Ջեռուցումը առկա  է  բոլոր մասերում / գազ/, բայց ունենում եմք ջերմային կորուստ դռների և պատուհանների անմխիթար վիճակի պատճառով:

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների (կոյուղացման) առկայության և դրաց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ 2015-2016 ուստարի

Հաստատության ջրամատակարարումը

 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/ Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞ ժամ է ջրամատակարարումը խնդիրը
Շուրջօրյա Ինչպե՞ս է լուծվում ջրամատակարաման
Հաստատության սանհանգույցները և դրանց վիճակը
Շենքի հարկը

 

Սանհանգույցների թիվը Աղջիկների սան-հանգույցի առկայու

թյունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Տղաների սան-հանգույցի առկայու

թյունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հիգիենայի պարագաների առկայու

յունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Հարմարեց վածությունը հաշմանդա

մություն ունեցող անձանց հարմար

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

 

Վերանո րոգված է, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
1-ին հարկ 2 Այո

 

Այո Այո

 

 

Ոչ

 

Ոչ

.2-րդ հարկ 1
3-րդ հարկ 0

 

  Պահպանվել  է  յուրաքանչյուր սովորողին  անհրժեշտ տարածքը և

սանհիգիենիկ  պայմանները, սակայն խողովակները փոխելու կարիք ունեն:

 

 

Աղյուսակ 13.  Տվյալներ հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ

Հաստատությունում առկա է սննդի կետ, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Այո – բայց չի օգտագործվում Տարվա ընթացքում
Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը
Ոչ
Սննդի կետի սանիտարական վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Սննդի կետի տեսակը (բուֆետ, ճաշարան ) Միաժա մանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձնաց թիվը և տարածքը քմ Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Լվացարանի և հիգիենայի պարագաների առկայությունը (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը) Տաք սննդի հնարավորությունը

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

բուֆետ  

Ոչ

 

Ոչ

Այո  

Ոչ

 

Չկան համապատասխան պայմաններ , ուստի բուֆետը  չի գործում:

 

 

Աղյուսակ 14. Տվյալներ հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ

Հաստատությունում առկա է բուժկետ (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո
Հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնություն (ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)
Այո
Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխատողներ թիվը  և նրանց պաշտոն

ները

Բուժկետում առկա գույքը Վերանո րոգված է, թե ոչ

(ընդգծել այո կամ ոչ բառերը)

Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
1-ի հարկ

23քմ

1

բուժքույր

1-ն օգնության պարագաներ  

Ոչ

Բավարար Առկա են

 

 Բուժկետը կարիք  ունի վերանորոգման և առաջին օգնության պարագաների համալրման:

 

Աղյուսակ 15.  Տվյալներ հաստատության սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը, սովորղը/ները/ Ձեռնարկված միջոցառումը
1.       Չեն գրանցվել
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կանխարգելման ուղղությամբ ինչ ուսումնական և այլ ծրագրեր ու միջոցառումներ են իրականացվում
Ծրագիրը կամ միջոցառումը, թեման Ամսաթիվը Դասարանը

 

1.Դասղեկական ժամերին Տարվա ընթացքում 5-9
2.Արտասովոր սովորույթներ դեռահասների շրջանում ապրիլ 6-9
3 Արտադպրոցական միջոցառում մրցույթ  << Ծխելու

Վնասները >> թեմայով  ցուցապաստառների ստեղծում:

 

Հոկտեմբեր 5-9
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու  հետագա դեպքերի կանխմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.Չեն գրանցվել
Հաստատությունում սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահայտման, զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը, սովորղը/ները/ Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և հետագա կանխարգելման ուղիները
1.       Չեն գրանցվել
Հասատության կողմից ընտանիքում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման ու բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ,
Հանդիպումներ, սեմինարներ Տարվա ընթացքում 1-9 ծնողներ Անհատական աշխատանքներ
 Այցելություններ տները Տարվա ընթացքում Անհատական աշխատանքներ
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման նպատակով` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու համար հատուկ  դասընթացներիև միջոցառւոմնեի անցկացումը
Դասընթացի անվանումը /միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը
1.զրույց զեկուցումներ Տարվա ընթացքում 6-9 30
Հաստատությունը ստեղծում է ուսումնամեթոդական նյութեր և իրականացնում է ուսումնական դասընթացներ ուղղված ըննդեմ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման

 

Դասընթացի անվանումը,

օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը

Ամսաթիվ Դասարանը/ները Մասնակիցների թիվը
1.նկարչական մրցույթ, կոմպյուտորային գրաֆիկական աշխատանքներ, Տարվա ընթացքում 4-9 50
2.
……….

 

Դպրոցի  ծնողների, ուսուցիչների և վարչական աշխատողների շրջանում՝ նախապես պատրաստված հարցաթերթերով պարզվել է, որ  կազմակերպված աշխատանքները  նպաստել են  սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջության պահպանմանը:

 

Մաս 3. Հաստատության գործունեության արդյունավետություն

«

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ 2015-2016 ուստարում

Ցուցանիշ 1-ի համար լրացնել ստորև աղյուսակները՝ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարաններ

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում  պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու 7 7 14.14
Մաթեմատիկա 5 7 6 6.4 6 12.14
ռուսաց լեզու 5 7 6.6 6.4 15.14
Հայոց պատմություն 7.14 15.57
մայրենի 5 6.8 6.8
Ընդամենը 5 6.46 6.73 6.4 14.24

 

 

Աղյուսակ 17. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ 2014-2015 ուստարում

 

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականները՝ ըստ հիմնական առարկաների 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միջին միավորները
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ.

դաս.

9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու
Մաթեմատիկա 10 7 7.2
Ռուսաց լեզու 10 7.5
Հայոց պատմություն
Մայրենի 10 7.6 7.7
Ընդամենը 10 7.45

 

Աղյուսակ 18. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ, 12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական առարկաներ Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը՝ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների աճի տոկոսը Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

4-րդ. դաս. 9-րդ.

դաս.

12-րդ.

դաս.

Հայոց լեզու
Մաթեմատիկա Նվազել է 16.6%
 Մայրենի Նվազել է 11.6 %
Ընդամենը 14.1%

 

Նվազման դինամիկան կապված է աշակերտների քանակի նվազման հետ իսկ իններոդ դասարան դպրոցում նախորդ տարում  չի եղել, այդ իսկ պատճառով դինամիկան չի երևում:

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

 

 

Ցուցանիշ

 

2013-2014 ուսատրի 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի
1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս.

1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս.

1-ից 4-րդ. դաս. 5-ից 9-րդ.

դաս.

Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «9» և «10» տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը  այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

3

 

 

11%

1

 

 

2.9%

3

 

 

10%

2

 

 

6.6%

4

 

 

20%

4

 

 

10%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը`

(տոկոսի հաշվարկը. տվյալ կրթական աստիճանում «4», «5» և «6»տարեկան միջին գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

10

 

37%

21

 

61%

18

 

70%

23

 

76%

12

 

60%

28

 

65%

Ավարտման գործակից

(հաշվարկ. տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում  քննություններից դրական գնահատական ստացածների հարաբերությունը  նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային

7

100%

10

100%

10

100%

5

100%

7

100%

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ.   տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթության աստիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոռ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավրտների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

 

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական/արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թիվը և տոկոսը(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորոսների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

9

89%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

(տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

2

22%

7
Նախնական/արհեստսգործական/ և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ) ——անհասկանալի է

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

ԲՈՒՀ-եր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

(տոկոսի հաշվարկ. 12-րդ դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Սովորողների բացակայությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների

(հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների ընդհանուր թիվը արտահայտված ժամերով)

402 1256 96 79 64 539
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական ատիճանների

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

Տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում՝

(տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ), այդ թվում

2

7,4%

2

6,6%

6

20%

1

3.8%

2

4.6%

-արտերկրների  ուսումնական հաստատությունների տեղափոխվածների թիվը 1
Հաստատությունից հեռացած կամ ուսումն ընդհատած/անավարտ թողած սովորողների ընդհանուր թիվը ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում.`
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանականալու պատճառով
-այլ պատճառներով

 

 

 

Առաջադիմության առաջխաղացումը  կապված է  ծնողների հետ տարվող աշխատանքներից և դասաղեկների անհատական աշխատանքներից :

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 20. Տվյալներ առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. Հաստատությունից մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ ` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից մարզային և հանրապետական սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

10

 

16,35%

5

8.3%

7

 

 

Միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակների ստացած սովորղների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հաստատությունից միջազգային սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին` տոկոսային արտահայտությամբ)

 

Ուսուցիչների և ծնողների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ աճել է առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին

մասնակիցների թիվը:

Աղյուսակ 21. Տվյալներ ուսուցչական կազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2012-2013

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

15

88%

15     88% 16

89%

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

15

88%

15         88% 18

100%

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

4 4 4
Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերապատրաստում անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստում անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

11

64%

11

64%

3

17%

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող /դասախոս վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1

6%

 

1

6%

1

6%

Ուսուցիչների միջին տարիքը

(հաշարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

50,1 51,1 47.8
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում/ամսագրերում հոդվածներ, ինչպես նաև մասնագիտական հրապարակումներ /դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական աշխատություններ, հեղինակային և այլ / ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և մասնագիտական հրապարակումներ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1

6%

2

11.1%

2

11.1%

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք  կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

(տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն/ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

17

100%

 

18

100%

18

100%

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

 

(տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում ինտերնետ կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

17

 

 

 

 

100%

 

18

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

100%

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը

(հաշվարկի ձևը՝ ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը)

18
ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. Մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

 

1

 

6%

1

6%

1

6%

ՀՀ ԿԳ նախարարության, ԿԳ նախարարության և Մայր Աթոռի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

(տոկոսի հաշվարկ. մրցանակային տեղեր զբաղեցրած  ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

1

6%

1

6%

1

6%

 

Ուսուցիչների գործունեության արդյունավետությունը կապված է ըստ ժամանակացույցի, ուսուցիչների պարբերաբար վերապատրաստմներին մասնակցելու    և տարակարգ ստանալու հետ:

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

 

Ցուցանիշ Տվյալներ
Գրադարանի/ռեսուրս կենտորնի տարածքը քմ-ով 35
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 0
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգչների թիվը 0
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի/ ընդհանուր թիվը, այդ թվում 1400
-գեղարվեստական գրքերի թիվը
-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն/ 40
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 30
-ամսագերի թիվը 200
-այլ  
Վերջին անգամ գարդարանային ֆոնդը նոր գրականությամբ համալրվելու ամսաթիվը  

 

Գրադարանից միջինում ամսեկան օգտվողների թիվը 35
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգվա՞ծ է արդյոք գրադարանը Ոչ
Անցկացվո՞ւմ են արդյոք գրադարանում դասեր և պարապմունքներ Այո
Գրադարանավարն ունի՞ համապատասխան բարձրագույն կրթություն Այո
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանվարն անցե՞լ է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ Այո
Գրադարանը հանդիսանու՞մ է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից Ոչ
Գարդարանն ունի՞ էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան Ոչ
Սովորողները կարո՞ղ են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադրանի գրադարակներին/պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ այո
Գրադրանն ունի՞ գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր այո
Գրադանավարը կարողանո՞ւմ է  օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից այո

Գրադարանը  ունի խիստ վերանորոգման կարիք,  գեղարվեստական գրականությունը կարիք ունի թարմացման , չունի համակարգիչ, սովորողի պահանջները բավարարում է մասամբ, գործունեությունը բարելավելու համար  պետք է գրադարանը ունենա էլեկտրոնային ռեսուրս:Գրադարանի աշխատանքները նկարագրվել է  նախօրոք հարցումներում:

 

 

Աղյուսակ 23. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

 

Լաբորատորիաներ, կաբինետներ և դահլիճներ Տարածքը (քմ) Վերանորոգման կարիքը Առկա գույքը, լաբորատոր սարքավորումներըպարագաները (թվարկել հիմնականը և նշել քանակները) Ուսումնա-

նյութական, ուսումնա-դիդակտիկ նյութերը

Լրացուցիչ, գույքի, սարքա

վորումների, պարագաների

նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի  Համատեղ ինֆորմատիկայի հետ 53 Ֆիզիկայի լաբորատոր սարքեր  և  11 համակարգիչ Առկա  են  
Քիմիայի լաբորատորիա, կաբինետ  
Կենսաբանության լաբորատորիա, կաբինետ 53 Զննական պարագաներ Առկա են  
Աշխարհագրության լաբորատորիա, կաբինետ  
Պատմության կաբինետ  
Ռազմագիտության

կաբինետ

 
Համակարգչային լաբորատորիա, կաբինետ  
Օտար լեզուների լինգաֆոնային կաբինետ  
Արհեստանոց (նշել ինչպիսի)  
Միջոցառումների դահլիճ 80  
Սպորտդահլիճ  
Այլ  

 

Հաստատության ուսումնական լաբորատորիաները, կաբինետները և դահլիճը  անմխիթար վիճակում են ,կարիք ունեն վերանորոգման  և ուսումնանյութական բազայով հարստացման:

 

 

Աղյուսակ 24 Հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

Ցուցանիշներ 2013-2014

ուստարի

2014-2015

ուստարի

2015-2016 ուստարի Փոփոխությունների դինամիկան (աճ կամ նվազում)
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն

(Հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին)

60:17

3,5

60:17

3,5

69:18

3.9

աճ
 Սովորող/ սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

(Հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը  սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին)

60:7

 

8.6

60:8

7.5

69:6

11.5

աճ
Դասարանների միջին խտությունը

(Հաշվարկ. հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին)

Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

(Հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին)

121097. 121097. 121097.
Ուսուցչի միջին աշխատավարձը 79421 80251 88628
Վարչական աշխատողների միջին աշախատավարձը 112630 155000 155000
Սպասարկող կազմի միջին աշխատավարձը 64346 71838 95651

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության արտաբյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 

  201 4թ. 2015թ. 2016թ.
Հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափը

(հաշվարկ. հաստատության արտաբյուջետային միջոցների  տարեկան չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների չափը  հաստատության տարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների  և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատության տարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

23187.1

 

83%

25961.7

 

86%

29458.1

 

 

Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատության տարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

4578.3

 

17%

4122.4

 

14%

Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը հաստատության տարեկան բյուջեում

(հաշվարկ. Նոր գույքի, սարքավորումների ձեռբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ)

0 0 0

 

 • հաստատությունն ապահովում է բոլոր սովորողների համար կրթության արդյունքներին հասնելու և առաջադիմության ցանկալի մակարդակը՝ նրանց կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ:

1.հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ուսուցիչների վերապատրաստումներ.

2.հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:

 1. Հաստատությունում ապահովված է տարբեր սեռիերեխաների միջև հավասարությունը.

 

4.Տնօրինությունը խրախուսում է սովորողների ակտիվ մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը, խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում է դրանց իրագործմանը:

   5.Հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած առաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները: Հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնում է հանրօգուտ աշխատանք

 6.Հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցում է տնօրինության և աշակերտական խորհրդի հետ, նպաստում է սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին;

Աղյուսակ 28. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015

ուստարի

2015-2016 ուստարի
Սովորողների մասնակցությամբ իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ ղեկավարության կողմից որոշումների կայացման դեպքերի թիվը 0 0 0
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունների թիվը. 7 11 15
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը 6 10 15
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովների, սեմինարների, կլոր-սեղանների, քննարկումների թիվը 2 3 5
Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ հաստատության ղեկավարության կողմից կայացրած որոշումները և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.   0
Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը- 20%
Առաջարկված նոր նախաձեռնությունը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Նախաձեռնու

թյան մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը

Մեկնաբանություն
1.Նոր կյանք աղբին Ուստարում 30  
2.շաբաթօրյակներ Ուստարում 50  
3 արտադաս.արտադպ.միջոցառումներ Ուստարում 40  
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.    60%
Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամ դասարանային

1 ուստարում 60

100%

 

60

100%

2. ուստարում 60

100%

60

100%

…. ուստարում 69

100%

69

100%

Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը
Նկարագրել հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը, սովորողների մասնակցությունը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Համադպրոցական աշակերտական ժողով ուստարում 60

10%

 
2.Խորհուրդը մշակում է կանոններ և ներկայացնում տնօրինության հաստատմանը ուստարում 60

10%

 
….. ուստարում 69

11.5%

 
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված համաժողովները, սեմինարները, կլոր-սեղանները, քննարկումները և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը 6-9.2%
Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1. Ամանօրյա  դիմակահանդես  միջոցառումներ, 2.էքսկուսիաներ,հավաքներ,ջերմամեկուսացում

3.Հայկական բանակի օր, 4.տյառընդառաջ,բարեկենդան,

5.գրքի նվիրում,

6.Սուրբ Հարության տոն.

7.Ցեղասպանության 100-րդ տարելից , 8.Շուշիի և Մեծ հաղթանակի 70 ամյակ

Մայիսյան եռատոն

9.Անկախության զավակներ

10.Էրեբունի-Երևան

11.Այցելություն կապի տանգարան

12.Ամանորյա դիմակահանդես,խաղ-մրցույթներ

13. Հայոց բանակի տոնը

14.Տյառընդառաջ,բարեկենդան

15.Գրքի տոն,Թումանյանական օրեր

16.Մարտի 8-ին նվիրված միջոցառումների շարք

17.Մայրության և գեղեցկության տոն

18.Հիշում եմ և պահանջում ,ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ,այցելություն ցեղասպանության թանգարան և հուշահամալիր

19.Մայիսյան տոներ

 

20.Էքսկուրսիաներ

 

21.09.2014թ

05.09,14թ

01.11.2014թ

10.12.2014թ

28.01.2015թ

02.02.2015թ

2102.2015թ04.04.2015թ

24.04.2014թ08.05.2015թ

20.05.2015թ

 

22.09.2015թ

12.10.2015թ

 

14.11.2015թ

 

22.12.2015թ.

 

02.02.2016թ

10.02.2016թ

 

21.02.2016թ

 

09.03.2016թ

 

07.04.2016թ

 

25.04.2016թ

 

 

 

 

 

01-28.05.2016թ.

Մայիս ամսվա ընթացքում

69

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2.9%

 

 

69

100%

 

20

2.9%

 

 

69

100%

Սովորողները ակտիվորեն մասնակցել են դպրոցական խորհուդի և իրենց նախաձեռնած և կազմակերպած միձոցառումներին:

Աղյուսակ 29. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերն՝ ուղղված ուսման մեջ կամ այլ հարցերում խնդիրներ ունեցող սովորողներին աջակցելուն.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Աղբին տալ երկրորդ կյանք ուստարում 6

8.7%

2.Համադպրոցական շաբաթօրյակներ ուստարում 6

8.7%

….Համադպրոցական հայրենասիրական միջոցառումներ,սպրոտային մրցույթներ ուստարում 6

8.7%

Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1. 1. Ամանօրյա  դիմակահանդես  միջոցառումներ, էքսկուսիաներ,հավաքներ,ջերմամեկուսացում,մակուլատուրայի հավաքում

Հայկական բանակի օր, տյառընդառաջ,բարեկենդան,գրքի նվիրում,

Սուրբ Հարության տոն.

Մարտի 8,Մայրության և գեղեցկության տոն,Ցեղասպանության 101-րդ տարելից , Մայիսյան տոներ,այցելություններ թանգարաններ

 

69

100%

 
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները., ներառյալ՝ աշակերտական խորհրդի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները և դրանց հաճախականությունը և թիվը.
Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամ դասարանային

1. Ամանօրյա  դիմակահանդես  միջոցառումներ, էքսկուսիաներ,հավաքներ,ջերմամեկուսացում

Հայկական բանակի օր, տյառընդառաջ,բարեկենդան,գրքի նվիրում,

Սուրբ Հարության տոն.

Մարտի 8,Մայրության և գեղեցկության տոն,Ցեղասպանության 101-րդ տարելից , Մայիսյան տոներ,այցելություններ թանգարաններ

 

 Ուստարի-ներ

2014թ

2015թ

2016թ

 

 

 

69

100%

 

Համադպրոցական  դասարանական

Աշակերտական խորհուրդը ակտիվորեն մասնակցել է դպրոցի գործունեությանը

Աղյուսակ 30 Տվյալներ հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2013-2014 ուստարի 2014-2015

ուստարի

2015-2016 ուստարի
Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունների թիվը և ընդունված առաջարկների տոկոսը ներկայացվածի նկատամամբ.  

4

 

6

 

 

15

85%

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների՝ հանդեսների, հավաքների, երեկույթների, էքսկուրսիաների, ճանաչողական այցերի, ժողովների և այլնի թիվը 6  

 

8

 

15

 

 

 

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ տույժեր կիրառելու և նմանատիպ առաջարկների թիվը.      
Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների հաճախականությունը՝ դրանց թիվը 1 ուստարվա ընթացքում և հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակները 8 8 10
Ծնողական խորհրդի կողմից հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն ստացող սովորողների տոկոսը տվյալ ուստարում 10%  

10%

 

10%

Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը. 30%  

40%

 

40%

Ծնողների տոկոսը, որոնք օգտվում են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես նաև հաստատության կայքից 70%  

 

80%

 

 

80%

Սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի վերաբերյալ ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը ներկայացրած առաջարկությունները
Առաջարկությունը Ամսաթիվ Ուսուցիչների և ծնողներիթիվը Մեկնաբա նություն
2. Ամանօրյա  դիմակահանդես  միջոցառումներ, էքսկուսիաներ,հավաքներ,ջերմամեկուսացում

Հայկական բանակի օր, տյառընդառաջ,բարեկենդան,գրքի նվիրում,

Սուրբ Հարության տոն.Ցեղասպանության 100-րդ տարելից , Շուշիի և Մեծ հաղթանակի 70 ամյակ

Մայիսյան եռատոն

2014-2016 թթ ուստարինորում

 

 

15    և   35

Ծնողական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումները՝ հանդեսները, հավաքները, երեկույթները, էքսկուրսիաները, ճանաչողական այցերը և այլն (վերջին 3 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից ների թիվը Ծնողական ներդրում ների չափը
1.  Ամանօրյա  դիմակահանդես  միջոցառումներ, էքսկուսիաներ,հավաքներ,ջերմամեկուսացում

Հայկական բանակի օր, տյառընդառաջ,բարեկենդան,գրքի նվիրում,

Սուրբ Հարության տոն.Ցեղասպանության  տարելից , Շուշիի և Մեծ հաղթանակի կապակցությամբ

Մայիսյան եռատոն

 

 

Բոլոր դասարան-ները

 
Ծնողական խսրհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբա նություն
1.Սոցալապես անապահով խավի երեխաներին անվճար դասագրքերով ապահովել,դպրոցի

Ուսումնանյութական բազայի ապահովում,արտադասարանական սպորտայինմիջոցառումների կազմակերպում, անհարգելի բացակայող աշակերտների հետ տարվող աշխատանքներ

Ուստարիների ընթացքում
Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, , հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբա նություն
1. http://www.dasaran.am, Ուստարվա ընթացքում 50 ծնող

 

2. http://ktak.am, http://www.armedu.am, Ուստարվա ընթացքում  

30 ծնող

Վերջին 3 տարիների  ընթացքում   ծնողական  խորհրդի աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար,աճել է ծնողների ակտիվությունը:

 

 

 

Մաս 4.  Ուսուևմնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում

 Հաստատությունում ներառական կրթություն  չի իրականացվում, քանի որ ներառված երեխաններ չկան: Այդ թվում չունենք.

 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ
 • Բռնության ենթարկվող երեխաներ
 • Աշխատող երեխաներ
 • Փախստական կամ տեղահանված երեխաներ
 • Միգրանտներ
 • Լեզվական փոքրամասնություններ
 • Ազգային փոքրամասնություններ
 • Հակամարտությունների գոտիների երեխաններ
 • ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ հիվանդությունների հետևանքները կրող երեխաններ

 

 

Մաս 5

Աղյուսակ 31. Տվյալների հաստատության և համայնքի համագործակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Հաստատության շենքային պայմանների բարելավման, տարածքի բարեկարգման, ուսումնանյութական բազայի համալրման աշխատանքներին համայնքի մասնակացությունը, մասնակցության ձևը և այդ ուղղությամբ կատարված ներդրումները. (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել համայնքի մասնակցության դեպքերը, մասնակցության ձևը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
1.բոլոր միջոցառումներին Ուստարվա ընթացքում
Հաստատության սովորողների մասնակցությունը.համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը (վերջին 3 տարում)
Նկարագրել հաստատության սովորողների համայնքի աշխատանքներին մասնակցության դեպքերը դրանց և ձևերը Ամսաթիվ Մասնակցու թյուն ունեցած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
 1.Շաբաթօրյակներ,տարածքի կանաչապատում և աղբահանություն Ամսաթիվ    66%   40 Մշտապես
Հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները. (վերջին 3 տարում)
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը Մեկնաբանություն
1Շաբաթօրյակներ,տարածքի կանաչապատում և աղբահանություն Ամեն տարի    66%   40 Մշտապես
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության սպորտդահլիճից, ինտերնետից, գրադարանից և այլ հնարավորություններից
Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի ծառայություններից և ինչ նպատակով են օգտվում համայնքի բնակիչները,հաճախականությունը Հաճախականությունը՝ ամսեկան կամ տարեկան կտրվածքով Բնակիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.Կրթական,տեղեկատվական, Ամբողջ տարին 110-ից ավել Դպրոցը միակ պետական կառույցն է:
Հաստատությունը և տեղական ՀԿ-ները համատեղ իրականացնում են կրթական ծրագրեր
Նկարագրել կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում են հաստատությունը և ՀԿ-ները համատեղ Ծրագրի տևողությունը Կազմակերպու

թյունը

Մասնակից սովորողների թիվը
1.Դասապատրաստում, տարբեր խմբակներ անժամկետ Օրրան 20

 Հաստատության համագործակցությունը համայնքի հետ   եղել է թույլ, սակայն փորձում ենք  ակտիվացնել այդ աշխատանքները՝ համագործակցելով համայնքի հետ:

 

 

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

 Հաստատության հիմնախնդիրներն են՝

1.Շենքահին պայմանները  և հիմնավերանորոգումը

2.Ավելի շատ տարակարգ ստացած ուսուցիչներ

3.Մարզային և հանրապետական ,միջազգային մրցույթներում և օլիմպիադանե-

ում  ակտիվ մասնակցություն և հաղթանակ

4.Արտադասարանակա նև արտադպրոցական միջոցառումների ակտիվ կազմա-կերպում

5.Ուսուցման որակի բարձրացում

6.Աշխատողների պատասխանատու,կազմակերպված,նպատակասլաց աշխատանք, որպեսզի դպրոցը թույլ կողմեր չունենա

 

 

 

 

Աղյուսակ 32 . ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

Ուժեղ կողմեր

1. Աշխատակազմի՝ տարանջատելով վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Վարչական

·         Ուսուցչական կազմը

 

2.Սովորողների?

·         Լավ  և սպորտսմեն

·          

·          

3.Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների ?

 

·         Ծնողական խորհրդի

·          

·          

4.Ռեսուրսներ?

·         ոսուցչական

·          

·          

5. Նոր նախաձեռնություններ

·         Ծնողի աջակցույունը դպրոցի նոր նախաձեռնությանը

·          

·          

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·         Դպրոցական խորհուրդների ակ-տիվություն

·          

·          

7. Բյուջե, ֆինանսներ

·          

·          

……

Թույլ կողմեր

1. Աշխատակազմի՝ տարանջատելով վարչական, ուսումնաօժանդակ և ուսուցչական կազմը

·         Ուսումնաօժանդակ

·          

·          

·          

2.Սովորողների?

·         Անուշադրության մատնված

·          

·          

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհուրդի, այլ մարմինների?

·         համայնքը

·          

·          

 

4.Ռեսուրսներ?

·         Նյութատեխնիկական բազա

·          

·          

5. Նոր նախաձեռնություններ

·         համայնքը

·          

·          

 

6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն

·          

·          

·          

7. Բյուջե, ֆինանսներ

·         անբավարար

·          

……………..

 

 

Հավելված 2.  Հարցումների իրականացման  երաշխավորվող մեթոդաբանություն

 

Սահմանված ցուցանիշներին և չափանիշներին համապատասխան հաստատության գործունեության ինքնավերլուծության տվյալների հավաքագրման նպատակով հարցումներ կատարելու և արդյունքներն ամփոփելու համար առաջարկվում է հետևյալ մեթոդաբանությունը.

 1. Հարցման մեթոդն օգտագործվում է, երբ ցուցանիշների/չափանիշների աղյուսակում տվյալ ցուցանիշի/չափանիշի գնահատման մեխանիզմ սյունակում նշված է <<հարցում>>: Հարցումներն անցկացվում են հարցաթերթիկների միջոցով, որոնք մշակվում են հաստատության կողմից: Հարցումների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հաստատությանը խորհուրդ է տրվում խմբավորել հարցում պահանջող ցուցանիշները/չափանիշները` ըստ հարցվողների խմբերի /օրինակ ուսուցիչների խումբ, սովորողների խումբ, ծնողների խումբ և այլն/ և յուրաքանչյուր խմբի համար կազմել 1 հարցաթերթիկ, որում կներառվեն այդ խմբին վերաբերող բոլոր ցուցանիշների/չափանիշների հարցերը:

 

 1. Հարցաթերթիկները ներառում են 1-5 այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավորություն են տալիս լավագույնս բացահայտել ցուցանիշը/չափանիշը: Ընդհանուր առմամբ հարցի դասական ձևակերպումը կարող է սկսվել. <<Համաձայն եք, որ. (շարունակությունը կազմում է հարցի բովանդակությունը)>>, իսկ հաճախ օգտագործվող տիպային պատասխանները՝ <<Այո, ավելի շուտ այո, ավելի շուտ ոչ, ոչ, չեմ կարող պատասխանել, տեղյակ չեմ>>:

 

 1. Կարող են լինել նաև բովանդակային դիրքորոշում և վերաբերմունք պահանջող պատասխաններ ունեցող հարցեր: Օրինակ՝ <<Ծնողական և աշակերտական խորհուրդները համագործակցում են>> չափանիշի վերաբերյալ կարելի է տալ հետևյալ հարցը, օրինակ՝ <<Ինչպիսին է համագործակցությունը հաստատությունում ծնողական և աշակերտական խորհուրդների միջև>>: Այս հարցի հնարավոր պատասխանները տրված են ստորև: Դրանք կարող են լինել հինգը, որոնցից յուրաքանչյուրն ամրագրում է հարցի վերաբերյալ հնարավոր դիրքորոշումներից մեկը.
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները սերտորեն համագործակցում են,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները համագործակցում են անհրաժեշտության դեպքում,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները որոշ դեպքերում համագործակցում են, սակայն այդ համագործակցությունը բավարար մակարդակի վրա չէ,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները չեն համագործակցում,
 • այլ

 

 1. Հարցաթերթիկում հարցերը համարակալվում են: Լրացված հարցաթեթիկների մշակումը կատարվում է համակարգչի միջոցով` համապատասխան ծրագրով (օրինակ` Excel): Հարցերի պատասխաններն իրենց հերթին համարակալվում են: Հարցման արդյունքների մշակման, պատասխանների մուտքագրման համար հարցերի հերթական համարները հարցաթերթիկում կարող են ընդունվել որպես այդ հարցերի կոդեր, իսկ հարցերի պատասխանների համարները՝ որպես պատասխանների կոդեր: Յուրաքանչյուր լրացված հարցաթերթիկ ևս համարակալվում է:

 

 1. Լրացված հարցաթերթիկների տվյալները մուտքագրվում են ընտրված համակարգչային ծրագրով և ստեղծվում է տվյալների բազա: Բազայում մուտքագրվում են հարցերը և պատասխանները` իրենց համպատասխան կոդերով: Այսպիսով, մուտքագրման արդյունքում ստացվում են թվեր, որոնք կարելի է կարդալ, օրինակ՝ 1. 1. 3, այսինքն առաջին հարցվածը առաջին հարցին տվել է երրորդ պատասխանը: Մեր վերը բերված օրինակի համար սա նշանակում է, որ առաջին հարցվածը ընտրել է <<ծնողական և աշակերտական խորհուրդները որոշ դեպքերում համագործակցում են, սակայն այդ համագործակցությունը բավարար մակարդակի վրա չէ>> պատասխանը: Բոլոր տվյալների մուտքագրումից հետո կատարվում է հաճախությունների հաշվարկ, ինչը թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչպես են բաշխվել հարցվածների կարծիքները՝ ըստ հարցաթերթիկում տրված պատասխանների տարբերակների:

 

 1. Հարցվողների ընտրանքը կազմելու, այսինքն՝ հարցման ենթակա անձանց որոշելու համար, առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել հարցման ենթակա շահառու անձանց խումբը (սովորողներ, ուսուցիչներ և այլ): Այնուհետ հարցման կարևոր փուլ է՝ տվյալ շահառու խմբի անձանց ամբողջ բազմությունից հարցման ենթակա անձանց ընտրությունը կամ, այլ կերպ ասած, հարցվողների ընտրանքի կազմումը: Օրինակ՝ հաստատության բոլոր ուսուցիչներից հարցվող ուսուցիչների ընտրությունը` այն ուսուցիչների ընտրությունը, ովքեր պետք է լրացնեն հարցաթերթը:

 

 1. Հարցման ընտրանքի կազման համար առաջարկվում է կիրառել պատահական ընտրանքի մեթոդը: Ստատիստիկայում պարզ պատահական ընտրանքը դա այն անձանց փոքր խումբն է, ովքեր ընտրվել են անձանց ավելի մեծ բազմությունից: Ընդ որում, յուրաքանչյուր անձ այդ փոքր խմբում ընտրվել է պատահականորեն: Դա նշանակում է, որ ընտրանքի կազմման ժամանակ յուրաքանյուր անձ ունի ընտրանքում ընդգրկվելու հավասար հավանականություն: Պարզ պատահական ընտրանքի մեթոդն ունի ակնհայտ առավելություններ: Այս մեթոդը շատ պարզ է ու հասկանալի, իսկ հետազոտության արդյուքները կարելի է տարածել ուսումնասիրվող շահառու խմբի ամբողջ բազմության վրա: Ամենից կարևորն այն է, որ լիովին պահպանվում է պատահականության սկզբունքը, ինչը թույլ է տալիս խուսափել սիստեմատիկ սխալներից:

 

 1. Պատահական ընտրանքի մեթոդով ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվը, որոշելու համար առաջարկվում է օգտագործել ընտրանքի հաշվարկման պարզեցված բանաձևը:

 

 1. Հաստատություններին որպես օգնություն ստորև աղյուսակում 33-ում տրված է պատահական ընտրանքի պարզեցված բանաձևով հաշվարկված ընտրանքի չափը՝ հարցվողների թիվը, տարբեր բազմությունների համար (հաշվարկը արված է պատահական ընտրանքի հիման վրա՝ 95 տոկոս ներկայացուցչականության պարագայում, 5% վստահելի միջակայքի պայմաններով).

Աղյուսակ 33.

Հարցման բազմություն Ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվը
Մինչև 100 3 աշ, և 50 ծնող

 

 1. Ընտրանքի չափը՝ հարցվողների թիվը, որոշելուց հետո անհրաժեշտ է որոշել, թե ինչպես ընտրել հարցվող անձանց, օրինակ` ինչպես հաստատության 100 սովորողներից ընտրել հարցվող 80 սովորողին: Պատահական ընտրանքի պարագայում կարելի է օգտագործել տարբեր մեթոդներ, օրինակ՝ վիճակահանություն կամ պատահական թվերի աղյուսակ: Վիճակահանության դեպքում է հարցման ենթակա շահառու խմբի անձանց ամբողջական բազմության յուրաքանչյուր անձի տվյալները գրվում են առանձին թղթիկի վրա, այնուհետ բոլոր թղթիկները դրվում են ինչ-որ արկղի կամ տուփի մեջ, դրանք խառնում են և այդ տուփից առանց նայելու հանվում են հարցվողների թվին հավասար թղթիկներ: Օրինակ՝, եթե հաստատությունն ունի 500 սովորող, ապա համաձայն Աղյուսակ 33-ի հարցվող սովորողների թիվը պետք է կազմի 217: 500 սովորողից յուրաքանչյուրի տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, դասարան) գրվում է առանձին թղթիկի վրա: Այնուհետև բոլոր 500 թղթիկները դրվում են որևէ տուփի մեջ, խառվում և հավում է 217 թղթիկ: Այդ 217 թղթիկների վրա գրված սովորողների տվյալներով որոշվում են հարցվող սովորողները:
 2. Հարցվող անձնաց կարելի է ընտրել նաև մեխանիկական ընտրության մեթոդով: Այդ նպատակով նախ կազմվում է հարցման ենթակա շահառու խմբի անձանց ամբողջական ցանկը (անուն, ազգանուն, հեռախոս և այլն): Այդ ցանկից հավասար պարբերականությամբ/միջակայքով ընտրվում են համապատասխան թվի հարցվողներ: Այդ միջակայքը կոչվում է ընտրանքի քայլ: Ընտրանքի քայլը հավասար է հարցման բազմությունը բաժանած հարցվողների թվին:

Ընտրանքի քայլ=N/n, որտեղ

N-ը հարցման բազմությունն է, իսկ n-ը հարցվողների թիվը:

Օրինակ եթե 500 սովորողից պետք է հարցվեն 217-ը, ապա հարցման քայլը հավասար է 2.3=500/217: Սա նշանակում է, որ 500 սովորողների ցանկից պետք է ընտրվի յուրաքնաչյուր 2-րդը: Ընտրության սկիզբը որոշվում է պատահականության սկզբունքով՝ ընտրանքի քայլի շրջանակներում: Օրինակ՝, եթե ընտրանքի քայլը հավասար է 5-ի, ապա ընտրությունը պետք է սկսել 1-ից 5 միջակայքում ցանկացած թվից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՄԱՍ  1

 

1.Փոփոխությունները  կապված  են  2006թ-ին 6 տարեկան երեխաներ չենք ընդունել  սակայն հաջորդ տարիներին դասարանների թիվը համալրվեց:

2.Դասարանների թվի պակասելը կախված է Կոնդ  թաղամասի իրացման հետ կապված բնակավայրի տեղափոխություն կամ արտերկիր մեկնելու հետ:

 1. Սովորողների թվաքանակի պակասելը կապված է բնակավայրի   կամ արտերկիր    տեղափոխության  հետ
 2. Միջին ծանրաբեռնվածության փոփոխությունը կապված է  դասարանների  թվի  կրճատման  հետ:
 3. Կոլեկտիվի երիտասարդացում չի եղել Ժամերի կրճատման պատճառով,քիմիա և կենսաբանության առարկաների ուսուցիչը մեկն Է;
 4. Խորհրդի աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար, սակայն նոր ուսումնական տարում ակտիվացնել խորհրդի գործունեությունը արտաբյուջետային միջոցներ հայթայթելու ուղղությամբ:

 

 

ՄԱՍ  2

 

1.Հաշվի է առնվել դասասենյակների լուսավորվածությունը և յուրաքանչյուր սովորողին

անհրժեշտ տարածքը, պահպանվել են սանհիգիենիկ  պայմանները:

 1. Մեկ սովորողին բաժին ընկած մակերեսը կախված է տվյալ դասասեյակի չափերից և աշակերտ թվից և համապատսխանում է ներկայացվող պահանջներին:

 3.Սովորողները և ամբողջ անձնակազմը տեղեկացված է  եղել արտակարգ իրավիճակների մասին, իրականացված համապատասխան միջոցառումների շնորհիվ:

4.Անցկացված միջոցառումները արդյունավետ  ազդեցություն է  ունեցել տեղական վտանգների կանխարգելման գործում;

 1. Անցկացված միջոցառումները և վարժանքները արդյունավետ ազդեցություն են ունեցել և սովորողների և անձնակազմի շրջանում:
 2. Ջեռուցումը առկա է բոլոր մասերում / գազ/, բայց ունենում եմք ջերմային կորուստ դռների և պատուհանների անմխիթար վիճակի պատճառով:
 3. Պահպանվել է  յուրաքանչյուր սովորողին  անհրժեշտ տարածքը և սանհիգիենիկ  պայմանները, սակայն խողովակները փոխելու կարիք ունեն:
 4. Չկան համապատասխան պայմաններ , ուստի բուֆետը չի գործում:

9.Բուժկետը կարիք  ունի վերանորոգման և առաջին օգնության պարագաների համալրման:

 1. Դպրոցի ծնողների, ուսուցիչների և վարչական աշխատողների շրջանում՝ նախապես պատրաստված հարցաթերթերով պարզվել է, որ կազմակերպված աշխատանքները  նպաստել են  սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջության պահպանմանը:

 

ՄԱՍ 3

 

 1. Նվազման դինամիկան կապված է աշակերտների քանակի նվազման հետ իսկ իններոդ դասարան դպրոցում նախորդ տարում չի եղել, այդ իսկ պատճառով դինամիկան չի երևում:
 2. Առաջադիմության առաջխաղացումը կապված է ծնողների հետ տարվող աշխատանքներից և դասաղեկների անհատական աշխատանքներից :

3.Ուսուցիչների և ծնողների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ աճել է առարկայական օլիմպիադաներին և սպորտային, երաժշտական, գեղարվեստի, մշակութային մրցույթներին մասնակիցների թիվը:

 1. Ուսուցիչների գործունեության արդյունավետությունը կապված է ըստ ժամանակացույցի, ուսուցիչների պարբերաբար վերապատրաստմներին մասնակցելու և տարակարգ ստանալու հետ:
 2. Գրադարանը ունի խիստ վերանորոգման կարիք, գեղարվեստական գրականությունը կարիք ունի թարմացման , չունի համակարգիչ, սովորողի պահանջները բավարարում է մասամբ, գործունեությունը բարելավելու համար  պետք է գրադարանը ունենա էլեկտրոնային ռեսուրս:Գրադարանի աշխատանքները նկարագրվել է  նախօրոք հարցումներում:
 3. Հաստատության ուսումնական լաբորատորիաներԸ, կաբինետները և դահլիճը անմխիթար վիճակում են ,կարիք ունեն վերանորոգման և ուսումնանյութական բազայով հարստացման:

7.հաստատությունն ապահովում է բոլոր սովորողների համար կրթության արդյունքներին հասնելու և առաջադիմության ցանկալի մակարդակը՝ նրանց կարիքներից, կարողություններից և սոցիալական խոցելիության աստիճանից անկախ:

7.1.հաստատության զարգացման ծրագրում պլանավորված են ուսուցիչների վերապատրաստումներ.

7.2.հաստատությունն իրականացնում է երեխաների հավասար իրավունքներին, հանդուրժողականությանը նվիրված և նման այլ ուսումնական ծրագրեր:

7.3. Հաստատությունում ապահովված է տարբեր սեռի երեխաների միջև հավասարությունը.

7.4.Տնօրինությունը խրախուսում է սովորողների ակտիվ մասնակցությունը հաստատության գործունեությանը, խթանում է սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում է դրանց իրագործմանը:

7.5.Հաստատությունում գործում է ժողովրդավարության և ինքնավարության սկզբունքներին համապատասխան աշակերտական խորհուրդ, որի ներկայացրած առաջարկություններն ամբողջությամբ արտացոլում են սովորողների կարիքները: Հաստատության աշակերտական խորհուրդն իր գործունեությունը կառուցում է փոխադարձ հարգանքի, սովորողների, ծնողների և տնօրինության փոխադարձ վստահության ու աջակցության մթնոլորտում, իրականացնում է հանրօգուտ աշխատանք

7.6.Հաստատության ծնողական խորհուրդը սերտ համագործակցում է տնօրինության և աշակերտական խորհրդի հետ, նպաստում է սովորողների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին;

 1. Սովորողները ակտիվորեն մասնակցել են դպրոցական խորհուդի և իրենց նախաձեռնած և կազմակերպած միձոցառումներին:
 2. 9. Աշակերտական խորհուրդը ակտիվորեն մասնակցել է դպրոցի գործունեությանը

10.Վերջին 3 տարիների  ընթացքում   ծնողական  խորհրդի աշխատանքները կարելի է գնահատել բավարար,աճել է ծնողների ակտիվությունը:

 

ՄԱՍ 4

 

 1. Հաստատությունում ներառական կրթություն չի իրականացվում, քանի որ ներառված երեխաններ չկան: Այդ թվում չունենք.
 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ
 • Բռնության ենթարկվող երեխաներ
 • Աշխատող երեխաներ
 • Փախստական կամ տեղահանված երեխաներ
 • Միգրանտներ
 • Լեզվական փոքրամասնություններ
 • Ազգային փոքրամասնություններ
 • Հակամարտությունների գոտիների երեխաններ
 • ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ հիվանդությունների հետևանքները կրող երեխաններ

 

Մաս 5

 1. Հաստատության համագործակցությունը համայնքի հետ եղել է թույլ, սակայն փորձում ենք ակտիվացնել այդ աշխատանքները՝ համագործակցելով համայնքի հետ:

 

Մաս 6

 

1.Շենքահին պայմանները  և հիմնավերանորոգումը

2.Ավելի շատ տարակարգ ստացած ուսուցիչներ

3.Մարզային և հանրապետական, միջազգային մրցույթներում և օլիմպիադանեում  ակտիվ մասնակցություն և հաղթանակ

4.Արտադասարանակա և արտադպրոցական միջոցառումների ակտիվ կազմակերպում

5.Ուսուցման որակի բարձրացում

6.Աշխատողների պատասխանատու,կազմակերպված,նպատակասլաց աշխատանք, որպեսզի դպրոցը թույլ կողմեր չունենա

 

 

 

Հանձնաժողովի անդամներ՝

1.Սարգսյան Արմինե———տնօրեն,նախագահ

2.Արուսյակ Ադյան————փոխտնօրեն,անդամ

3.Հակոբյան Աստղիկ———հաշվապահ,անդամ

4.Հակոբյան Զալվարդ——-գրադարանավարուհի,անդամ

5.Հովհաննիսյան Հակոբ——ուսուցիչ,անդամ

6.Սարգսյան Հասմիկ———ծնող

7.Մելքոնյան  Անահիտ——Քաղաքապետարանի աշխատակազմի

Հանրակարթության վարչության դպրոցական բաժնի                   պետ

8.Ամիրյան Արմինե——— Քաղաքապետարանի աշխատակազմի

Հանրակարթության վարչության դպրոցական բաժնի                            առաջատար մասնագետ